Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

30/05/2016  

1. Hồ sơ đăng ký yêu cầu cấp bằng độc quyền đăng ký Thiết kế bố trí:

 • Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí (được lập theo mẫu);
 • Bản mô tả thiết kế bố trí gồm:Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí; Mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại; Bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, bao gồm các thông tin nhằm làm rõ bản chất của thiết kế bố trí.
 • Các tài liệu khác (Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền đăng ký…);
 • Chứng từ phí/lệ phí;

2.   Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3.  Quyền nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí:

 • Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Đối với thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí, thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

4.  Thiết kế bố trí đảm bảo những điều kiện gì để được bảo hộ? Thiết kế bố trí được bảo hộ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính nguyên gốc (Tức là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả; Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó).
 • Có tính mới thương mại (tức là chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký).

5. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

 • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;
 • Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

6.  Cách thức nộp và theo đuổi đơn đăng ký thiết kế bố trí.

 • Hồ sơ yêu cầu đăng ký thiết kế bố trí được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ là Cơ quan quản lý nhà nước về thiết kế bố trí;
 • Chủ đơn có thể tự mình nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí hoặc có thể nộp qua trung gian là các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu chủ đơn chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí thì nên sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp – thay mặt mình làm và nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí.

7.   Trước khi cấp văn bằng độc quyền, chủ đơn có quyền nào?

 • Trường hợp thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nếu người có quyền đăng ký biết rằng thiết kế bố trí đó đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền đăng ký của mình đối với thiết kế bố trí đó cho người sử dụng để người đó chấm dứt việc sử dụng thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.
 • Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế bố trí thì khi Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu thiết kế bố trí có quyền yêu cầu người đã sử dụng thiết kế bố trí phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng thiết kế bố trí đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

8. Khai thác và bảo vệ thiết kế bố trí đã được cấp bằng độc quyền.

Trường hợp được chấp nhận đăng ký thiết kế bố trí được ghi nhận vào sổ đăng bạ (Sổ đăng ký quốc gia về thiết kế bố trí), chủ đơn được cấp Bằng độc quyền thiết kế bố trí và trở thành chủ sở hữu thiết kế bố trí. Chủ sở hữu thiết kế bố trí có các quyền sau đây:

 • Sử dụng thiết kế bố trí tức là việc thực hiện các hành vi sau đây: Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bố trí được bảo hộ; Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ; Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ.
 • Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật SHTT 2005;
 • Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

9.   Chủ văn bằng độc quyền thiết kế bố trí phải làm gì để bảo vệ quyền của mình?

Để bảo vệ quyền của mình, chủ văn bằng cần theo dõi để phát hiện có chủ thể nào xâm phạm đến quyền của mình hay không, bao gồm những hành vi sau đây:

 • Sử dụng thiết kế bố trí được bảo hộ, trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;
 • Sử dụng thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời tại Luật sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp có phát hiện có hành vi xâm hại, chủ văn bằng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền của mình. Doanh nghiệp cũng cần phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu thiết kế bố trí phải bị chấm dứt trọng mọi trường hợp. Người có hành vi xâm phạm bị xử lý vi phạm hành chính. Chủ văn bằng cũng có thể kiện người xâm phạm ra toà theo thủ tục tố tụng dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại về những thiệt hại mà mình phải gánh chịu.

Thời hạn :

 • Thời hạn thẩm định về hình thức đơn đăng ký thiết kế bố trí là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
 • Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.

Nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không có ý kiến của người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế bố trí hoặc mặc dù có ý kiến phản đối nhưng kết quả xử lý chứng minh rằng ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí đối với đối tượng nêu trong đơn; thời hạn để người nộp đơn nộp lệ phí công bố văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và cấp văn bằng bảo hộ. Thời hạn nêu trên là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Thẩm quyền: Cục sở hữu trí tuệ