Luật sư thành viên

 • Tiến sỹ, Luật sư quốc tế
  NGUYỄN ĐỨC MINH
  Chủ tịch Công ty Luật The Light
 • Thạc sỹ, Luật sư
  LÊ HUY QUANG
  Giám đốc Công ty
  Luật The Light
 • Thạc sỹ, Luật sư
  VŨ VIẾT TỰ
  Phó Giám đốc Công ty
  Luật The Light
 • Luật sư hợp danh
  NGUYỄN MINH NGỌC
  Phó Giám đốc Công ty
  Luật The Light
 • Luật sư
  TẠ ĐỨC THÀNH
  Trưởng phòng Tố tụng
 • Luật sư
  HÀ VĂN THÊM
  Phó phòng Tố tụng
 • Luật sư
  DƯƠNG QUANG DŨNG
  Trưởng phòng Doanh nghiệp
 • Cố vấn
  NGUYỄN CHIẾN THẮNG
   
 • Luật sư
  ĐỖ VIỆT DŨNG
   
 • Luật sư
  NGÔ VĂN THẠNH
   
 • Luật sư
  LÊ NGỌC
   
 • Luật sư
  LÊ QUYÊN
   
 • Luật sư
  BÙI THOAN
   
 • Luật sư
  NÔNG MINH CHIẾN
   
 • Luật sư
  LÊ THỊ HỒNG HẠNH
   
 • Luật sư
  VŨ THÙY TRANG
   
 • Luật sư
  LƯU NGỌC LONG
   
 • Chuyên viên
  PHAN ĐÌNH HOÀN
   
 • Chuyên viên
  NGUYỄN QUANG HUY
   
 • Chuyên viên
  LÊ KIỀU THU
   
 • Chuyên viên
  PHẠM THU HÀ