Vai trò của luật sư trong các vụ án dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình.

10/04/2016  

Căn cứ điều 63 - Bộ luật Tố tụng Dân sự qui định về quyền năng của luật sư trong các vụ án dân sự, thể hiện như sau:

 • Luật sư có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và của nhiều đương sự trong cùng một vụ án nếu quyền và lợi ích hợp pháp của họ không đối lập nhau.
 • Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong giai đoạn tố tụng dân sự, được tham gia phiên tòa Giám đốc thẩm, Tái thẩm nếu Tòa án thấy cần thiết.
 • Xác minh thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án.
 • Tham gia hòa giải, tham gia phiên tòa hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
  Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo qui định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
 • Giúp đỡ đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
  Thực hiện các quyền tranh luận tại phiên tòa.
 • Căn cứ điều 5, 28, 29, 30 của Luật luật sư thì luật sư được tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.
 • Đại diện cho khách hàng giải quyết các công việc mà luật sư đã nhận theo nội dung hợp đồng.
 • Giúp khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính, giúp đỡ trong việc hòa giải, khiếu nại, dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo qui định của pháp luật.
 • Khi đại diện cho khách hàng luật sư có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật có liên quan.
 • Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Căn cứ điều 37 của Luật Khiếu nại tố cáo thì trong những trường hợp khiếu nại nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại.
 • Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Luật Luật sư “Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư”.