Trình tự thủ tục thu hồi đất do người thuê trả lại đất thuê

23/06/2016  

Việc thu hồi đất do Bên thuê đất tự nguyện trả lại toàn bộ hoặc một phần khu đất thuê trước thời hạn được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013. Thủ tục thu hồi đất như sau: (Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Bước 1: Người sử dụng đất thông báo hoặc gửi văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường;

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất; tổ chức thu hồi đất trên thực địa và bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận.

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất (Theo Thông tư số 30/2014)

  • Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất;
  • Các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đaiĐiều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);
  • Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
  • Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014.

Luật The Light gồm những chuyên viên tư vấn am hiểu về luật sẽ tư vấn về đất đai cho bạn rõ hơn qua hotline: 1900 0069. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.