Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh của công ty

12/07/2017  

DỊCH VỤ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

Doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ phát sinh những hoạt động khác ngoài phạm vi trụ sở của mình. Do vậy, doanh nghiệp có thể lựa chọn mở thêm Địa điểm kinh doanh để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Cách thức thực hiện:

Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện thông qua hai cách:

- Trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc Chữ ký số công cộng đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.

2 . Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh gồm thành phần như sau:

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.

Căn cứ nghị định 78/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Nội dung thông báo gồm:

  1. a) Mã số doanh nghiệp;
  2. b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
  3. c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
  4. d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

  1. e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (Nếu người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

- Chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ.

  1. Nhận kết quả:

3.1. Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

- Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

+ Doanh nghiệp nhận Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ từ Phòng đăng ký kinh doanh.

+ Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo yêu cầu bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

- Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký qua mạng:

+ Phòng đăng ký kinh doanh gửi Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ tới tài khoản khai hồ sơ qua mạng của doanh nghiệp (mục danh sách các thông báo từ cơ quan đăng ký kinh doanh).

+ Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo yêu cầu bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

3.2. Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận:

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Đến ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy chứng nhận Địa điểm kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

- Đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: Doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh của tại Phòng ĐKKD hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

- Đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh gửi Thông báo bằng email tới người nộp hồ sơ về việc hồ sơ đăng ký qua mạng đã hợp lệ, nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc hồ sơ được chấp thuận mà Phòng đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy của doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Để đăng ký dịch vụ pháp lý tại Công ty Luật The Light, xin mời liên hệ hotline: 1900 0069 hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 8, tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy.

Trân trọng!