Nhà nước không bồi thường cho đất bị thu hồi khi nào?

09/12/2015  

Hiện nay có nhiều dự án buộc nhà nước phải thu hồi đất của người dân để tiến hành hoạt động. Có trường hợp người dân được bồi thường thỏa đáng, có trường hợp không bồi thường như mong đợi và có cả những trường hợp nhà nước không hề bồi thường cho người dân, dù cho đó đất đó là nhà người dân đang ở. Vậy trường hợp nào nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân mà không cần phải bồi thường?

Đối với vấn đề này Luật sư Thủ Đô xin được tư vấn pháp luật như sau

Theo Điều 43 Luật đất đai quy định về những trường hợp thu hồi đất mà không cần bồi thường.

1. Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này;

b) Đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao và các công trình công cộng.

c)  Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;

d) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

đ) Đất thuê của Nhà nước;

e) Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật này;

g) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Khi Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hồi đất không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra tại khu vực đất bị thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

b) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra trước khi có quyết định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm xây dựng công trình đó;

c) Đất bị thu hồi thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 Điều 38 của Luật này.

Người bị thu hồi đất quy định tại khoản 1 nhưng không thuộc khoản 2 Điều này được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

Chính phủ quy định việc xử lý đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất trong trường hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật này”.

Như vậy, nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên khi bị thu hồi đất sẽ không nhận được bồi thường. Nhưng nếu bạn không thuộc trường hợp trên mà vẫn không được bồi thường thì có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để họ có thể giải quyết cho bạn.

Khi bạn có bất cứ thắc mắc nào về luật đất đai, tranh chấp đất đai thì đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết, song sẽ đem đến cho bạn những lời khuyên hữu ích rằng bạn phải làm gì ngay lúc này để đòi lại công bằng chính đáng của bản thân mình.