Luật sư: PHẠM THỊ THU HÀ

30/05/2016  

Luật sư tranh tụng và tư vấn pháp luật

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội - Vị trí: Luật sư Tranh tụng và Tư vấn - Năm kinh nghiệm: 05 năm Từ năm 2009 đến 2010: Cán bộ pháp chế Công ty TV Shopping Từ năm 2010 – 2014: Cán bộ pháp chế chế Văn phòng Hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank.

LUẬT SƯ KHÁC