Luật sư: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

30/05/2016  

Học vấn: Cử nhân Luật học

Nơi đào tạo: Trường đại học Luật Hà Nội

Năm kinh nghiệm: 11 năm

Từ năm 2004 - 2007: Chuyên viên tại văn phòng luật sư Tâm Đức

Từ năm 2007 đến nay: Luật sư tại Chi nhánh văn phòng Luật sư Bát Khiêm, Vân Nam tại Hà Nội