LUẬT SƯ: NGUYỄN THẾ MỪNG

30/05/2016  

Thạc sĩ luật học

Nơi đào tạo: khoa Luật - Trường Đại học quốc gia Hà Nội Vị trí: Luật sư cộng tác Năm kinh nghiệm: 10 năm Từ 2007-2014: Luật sư cộng tác Công ty Luật hợp danh Danzko Từ 2006 đến nay: Giảng viên khoa luật trường Đại học điện lực Hà Nội