Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực hôn nhân gia đình

17/11/2015  

Phương thức tư vấn

Nội dung tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý

a) Các tranh chấp và hôn nhân và gia đình

b) Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình

  • Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;
  • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
  • Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
  • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;
  • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
  • Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài
  • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định