Luật sư: PHẠM KỲ DƯƠNG

28/07/2016  

- Học vấn: Cử nhân Luật học
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội
- Vị trí: Luật sư Tư vấn và Tranh Tụng
- Năm kinh nghiệm: 12 năm
- Chuyên gia trong các lĩnh vực đất đai, bất động sản, thủ tục hành chính, hình sự, dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình.
- Năm 2005 - 2012: Chuyên viên pháp chế Công ty Honda Ôtô Tây Hồ.
- Từ năm 2013 - 2014 : Luật sư Công ty Luật Sao Việt.
- Từ năm 2014 - 2016: Luật sư Công ty Luật Anh Vũ.