LUẬT SƯ: NGUYỄN MINH NGỌC

30/05/2016  

- Học vấn: Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội

- Vị trí:  Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực Kinh doanh thương mại, Doanh nghiệp đầu tư.

            Trưởng phòng Doanh nghiệp - Đầu tư Công ty Luật The Light.

- Năm kinh nghiệm: 08 năm

Điện thoại: 0964.127.792

Facebook: Luật Sư Minh Ngọc