Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ

24/06/2016  

Giải quyết ranh chấp đất đai đã phức tạp nhưng lại càng phức tạp hơn trong trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề vẫn thường gập trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để giải quyết ổn thỏa nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng bởi đất đai luôn là một tài sản quan trọng, gắn liền với cuộc sống của người dân.

Vậy có những vấn đề gì cần lưu ý khi giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ?

  • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ

Theo quy định của Pháp luật về đất đai thì mọi trường hợp tranh chấp đất đai đều phải được giải quyết thông qua hòa giải. Quy định về hòa giải tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

  • Các bên tranh chấp đất đai chủ động gặp gỡ để hòa giải, nếu không thỏa thuận được thì thông qua hòa giải ở cơ sở để giải quyết.
  • Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hoà giải thành hoặc hoà giải không thành của UBND xã. Trong trường hợp  hoà giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, chủ sử dụng đất thì UBND xã gửi biên bản hoà giải đến Phòng TN&MT, đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở TN&MT đối với các trường hợp khác. Phòng TN&MT, Sở TN&MT trình UBND cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp hòa giải tại cơ sở không thành thì vụ việc tranh chấp đất đai không có giấy tờ (cụ thể là các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này) được giải quyết như sau:

  • Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết hoặc khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
  • Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
  • Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ
  • Thời gian giải quyết tranh chấp lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn của các bên tranh chấp.
  • Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết lần đầu, nếu không đồng ý thì các bên có quyền gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết tranh chấp lần cuối cùng, nếu quá thời hạn đó sẽ không được tiếp nhận đơn xin giải quyết tranh chấp.
  • Thời hạn giải quyết tranh chấp lần cuối không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của các bên tranh chấp.