Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể

30/12/2020  

Khi công ty tiến hành giải thể thì gồm nhiều lý do trong khi công ty đến thời hạn hết hoạt động mà công ty không gia hạn thì công ty sẽ tiến hành giải thể. Đối với công ty có nhiều chủ nợ thì khi giải thể, điều quan trọng là thanh toán hết những tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ đối với những chủ nợ. Do vậy để tránh sự tranh chấp thì pháp luật đã quy định thứ tự ưu tiên thanh toán tài sản công ty cho những chủ nợ.

1. Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Thứ tự thanh toán tài sản của công ty để giải quyết nợ

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

  1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  2. Các khoản nợ thuế;
  3. Các khoản nợ khác như các khoản vay của ngân hàng, hoặc các công ty tài chính…

Như vậy thứ tự ưu tiên thành toán tài sản khi công ty giải thể sẽ gồm 3 khoản chính như trên. Ngoài ra, sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

3.Thứ tự ưu tiên thanh toán của công ty giải thể

Có thể thấy thứ tự thanh toán tài sản ít phức tạp hơn so với trường hợp phá sản. Pháp luật quy định như vậy bởi tính chất của giải thể và các nghĩa vụ của công ty khi giải thể chỉ cần có vậy, và thực tế việc giải thể của công ty cũng tập trung vào những thanh toán tài sản để trả những khoản nợ này.