Thạc sỹ Luật học: NGUYỄN QUỲNH ANH

10/04/2016  

Chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài.

Học vấn: Thạc sỹ luật học

Nơi đào tạo: Trường Inseec Busines school (Paris – Pháp)

Vị trí: Cố vấn đối ngoại

Năm kinh nghiệm: 05 năm Làm việc tại:

+ SGFGAS – Chức danh: Trưởng phòng pháp chế

+ CCMSA – Chức danh: Tư vấn pháp chế

+ Crédit Agricole Bank: Chuyên viên pháp chế

+ Lexis Nexis S. A – Chức danh: Tư vấn pháp chế

Chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài.