KẾ TOÁN: ĐOÀN THỊ THANH MAI

30/05/2016  

Cử nhân Kinh tế

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Năm kinh nghiệm: 02 năm

Từ 2013-2014: làm việc tại Công ty Bảo vệ Việt Nam